Rüyada Ateş Görmek

Yorumu değişik şekillerde yapılır: Ateş bazen müjde, iyi haber, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar, sakınca ve günahtır.

İnsanın kendi kalbinde ateş bulunduğunu görmesi; aşk ve sevgi, üstün gelen bir sevdaya, sevgilisiyle vaki olacak ayrılığa işarettir.

Ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle uğraştığınız anlamına gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çalışın.

Karanlık gecede halka yol göstermek için ateş yakması demek, onun bilime erişmesi anlamındadır.

Karanlık yokken, yol üzerinde ateş yakması; onun bidat şeylerle uğraşması, kendisini ateşe ibadet ediyor görmesi; cenk ve kavgayı sevmesine, günahkârlıkta şeytana hizmet etmesine yorumlanır.

Kış gününde ateş yakması ve ısınması, onun zengin olmasına, ateş yediğini görmesi, yetim malı veya haram mal yemesine delalet eder.

Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet’e girmeye, İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince, Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine işarettir.

Ateşe girdiğini görmesi, hapsolmasına, malından dolayı hüsrana uğramasına yahut da cehenneme girmesine sebep olur. Bu kimsenin günah işlemekten kaçması lâzımdır.

Ateşe girip çıktığını görmesi, cennete girmesine delildir.

Tandır ateşi evdeşinin hamile kalmasına, İnsanlara zararı olacak ateşi çoğaltmak onlara düşmanlık etmeye, böyle bir ateşi söndürmek orada vaki olan fitneyi yatıştırmaya, Evde sönmeye yüz tutan ateşi rüzgârın
Ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle uğraştığınız anlamına gelir.

Parlak ve hayali bir ateş görüp, ateş etrafında bir topluluk bulunduğunu müşahede etse; topluluğun berekete kavuşmasına delâlet eder.

Çölde ateş görüp o anda bir sükûnet hâsıl olup kalbine rahatlık gelse, o, vahşet ve yalnızlıktan huzura kavuşacağına yorumlanır.

Ateşin hububat ve mahsulâtı yaktığını görmesi, hububat fiyatlarının yükselmesine, tenceresiz bir ateşin yakılmakta olduğunu görmesi, evini koruyan bekçi veya kapıcısını tahrik ederek menfaat yerine, ondan zarar geleceğine işarettir.

Ses çıkararak ağaçları yakan alev ve kıvılcımlı ateş gören yaktığı miktarca bir âlimin ölümüyle orada çıkacak fitnedir.

Kapısı önünde dumansız ateş yandığını gören bir kimse, hacca gider.

Ateş aynı zamanda evlenmeye, ağızdaki ateş kaygı ve tasaya delildir.

Bir mahalle veya şehre ateş düştüğünü görmek, ateşin palasından korku hissedilir, ateşin eriştiği her yer mahvolur.

Başından ateş çıkması, önemli bir hastalık geçirmeye işarettir.

Rüya; o yerde bir harbin vukuundan veya veba gibi helak edici hastalık ile kabarcık ve çiçek hastalıklarının salgın halini alacağına delildir.

Ateşin gökten düştüğünü görmek, o şehir halkının çok şiddetli ve dehşetli bir sıkıntıya düşeceğine, ateşin semaya çıktığını görmek, ora halkının fütursuzca suç işlemesine, yüce Allah’a iftira ve bühtanda bulunmasına işarettir.

Isınmak veya başkasını ısıtmak için ateş yakıyor görmesi halinde: O kimsenin bir şeyi tahrik ederek ondan istifadesine, dolayısıyla sefaletten kurtulacağına işarettir.

Ateş üzerinde kebap yaptığınızı görürse, onun halkını kaybedecek bir söz sarf edeceğine, kebaptan yediğini görürse; rızka erişeceğine işaret eder.

Ateşte bir çömleği kaynatıyorsa; hizmetçi veya işlerine bakan bir kimse tarafından gelecek menfaatten mahrum olacağına delildir. Ateşin elbise veya azasından birini yaktığını görmesi, onun elbise veya azaya nispet olunan bir şeyden dolayı bir musibete uğrayacağına yorumlanır.

Evden ateş çıkması ise, işte başarı; ateşin sönmesi, evden yaşlı birinin vefatına; evin yanması hak edilmeyen bir zenginliğe; ateş içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya; ateş söndürmek, iyiliğe; sobada veya ocakta ateş görmek rüyayı gören evli ise hamileliğine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir.

Hayali ateş, korku halinde bulunan bir kimse için emniyet ve selâmete delâlet eder.

Kendi evinden ateşin çıktığını görmesi halinde, onun bir vilâyete vali tayin edileceğine veya ticaret ve sanatında kuvvetine, kendi ateşinin aydınlığı batıdan doğuya kadar dünyayı aydınlatıyor gördü ise, onun batı ve doğuda anılacağına, büyük bir şöhretle bilime erişeceğine, ateşin evine düştüğünü görmesi halinde ise; ucuzluk, bolluk ve nimete kavuşacağına işarettir.

Başından ateşin yükseğe kalktığını ve ateşin parlaklığını görmüş de, eşi de hamile ise, çok güzel bir erkek çocuğa malik olur.

Bu sebeple de kendisi hayır yolunda yükselerek, karısından da sevgiye mazhar olur.

Dağ başında ateş yaktığını gören kimse, parlaklığı nispetinde maneviyatının sağlamlığına, Allaha yakınlığına, gaipte veya gurbette ise, salimen yurduna döneceğine alâmettir.

Bir Cevap Yazın